Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Сепарираща инсталация – град Севлиево

„Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Сепарираща инсталация – град Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол“ ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: „„Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Сепарираща инсталация – град Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол“ Възложител: „Еко-Титан Груп“ АД Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68 „Еко-Титан Груп“ АД на адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, ул. „П.Р.Славейков“ №2А Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение e налична в Сепарираща инсталация – град Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол на адрес: гр. Севлиево, ул. „Ловнидолско шосе“№185 Дата за публикуване на обявата: 26.10.2021 год.