Nordex Waste Management


Е иновационен за България търговски еко-проект, който извършва екологичен инженеринг и цялостно управление на отпадъците генериращи се от сепариращите инсталации на регионалните центрове за третиране на битови отпадъци в градовете Хасково, Смолян и Севлиево.
Nordex Waste Management е структурно звено, вътрешно фирмено търговско направление представено юридически на българския пазар от НАДЕЖ ООД. Като част от обединението ни са още дружествата Еко Титан Груп АД, Еко Традекс Груп АД, Нео-Титан ООД, Глобъл Клинър ООД и Клинър ООД.

ФИРМЕН ПРОФИЛ


НАДЕЖ ООД е българска частна компания създадена през 2008 година. Основната ни дейност е събиране, транспортиране, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и търговия на едро и дребно с всички видове - неметални отпадъци, черни и цветни метали, дървесни отпадъци, стъкло, опасни промишлени и медицински отпадъци, битови отпадъци и RDF гориво, утайки от пречиствателни станции и др. Също така произвеждаме и търгуваме с млянки от масови и технически пластмаси, както и с първични и вторични гранулати. Дружеството работи активно на територията на цялата страна и разполага с няколко основни бази и собствени събирачески структури в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Габрово. През годините разширихме своята материално техническа база, оптимизирахме производственият капацитет с внедряването на нови технологии за рециклиране отговарящи на най-високите световни стандарти. Дружеството ни предлага индивидуални решения в управлението на отпадъците и разработва специализирани услуги за различните видове обекти. Наш приоритет е да гарантираме най-добро ниво на обслужване на нашите клиенти, изграждане и поддържане на дългосрочни взаимоотношения базирани на принципа на коректно и лоялно партньорство. Постигаме максимална ефективност в работата си благодарение на квалификацията и професионализма на служителите ни. Постоянният ни стремеж към развитие, продуктовите обучения на персонала, постоянството и отдадеността на екипа ни са фактор за изпълнение на задачите, които дружеството си е поставило като цел.
Днес сме най-бързо развиващата се и една от водещите компании в бранша в областта на сепарирането, обработката и търговията с рециклируеми суровини. През годините усърдна работа повече от 200 компании се довериха на нашият опит за цялостното управление на отпадъците генерирани в следствие на производсвената им и търговска дейност!

СТАНЕТЕ И ВИЕ ЧАСТ ОТ ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВОТО НА NORDEX WASTE MANAGEMENT!

СТРУКТУРА


Nordex Waste Management развива дейността си на производствени, депониращи и търговски площи разположени общо върху 357000.кв.м. Обектите са с облужващ сграден фонд (цехове, халета, административни сгради, сервизни работилници и др.), както и със специализирана техника за качествена и прецизна обработка и сортиране на приеманите отпадъчни материали, обособени площадки и помещения за съхранение на получените суровини и материали. Сепариращите инсталации са оборудвани и покриват изискванията на най-високите Европейски стандарти по ефективност и целесъобразност.

Регионален център за управление на отпадъците гр. Хасково

Nordex Waste Management - РЦТНО/Регионален център за третиране на неопасни отпадъци/гр.Хасково-Оператор "Еко-Титан Груп" АД. Депото е разположено в землището на село Гарваново и е с площ от 228896 кв.м. и е с РЗП 7614 кв.м.и обслужва битовите отпадъци на общините Хасково, Димитровград и Минерални бани. Капацитета на мощтностите за преработка на отпадъците е почти 60000 тона годишно/около 5000 тона месечно/. Смеем да твърдим, че прецизните ни процеси на работа на този обект са еталон за система за управление на отпадъци на световно ниво. Това е единствената линия от този тип в България, която сортира над 25 вида полимерни отпадъци от масови и технически пластмаси и ги реализира като готова суровина за рециклиране. Депото е един от най-големите производители в България на RDF гориво от отпадъци, захранващо част от енергийните нужди на редица промишлени предприятия в страната. От преработката на битовите отпадъци механизирано се отделя чрез пресяване ситна земна фракция, която се използва за компостиране, запръстяване и рекултивация на паркове, градини и терени на територията на Област Хасково.

Регионален център за управление на отпадъците гр. Севлиево

Nordex Waste Management - Инсталация за третиране на неопасни битови отпадъци-гр.Севлиево-Оператор "Еко Титан Груп" АД Центъра е с адрес в гр.Севлиево, ул."Ловнидолско шосе" 185 непосредствено срещу РДО /Регионално Депо за Отпадъци/и е разположен на площ от 5283 кв.м. с РЗП 1262, 7 кв.м. Изграден е като част от националната система за управление на отпадъците през 2017 година и е оборудван е със сортираща инсталация, преса за балиране на отпадъци PAM Super-40 и разполага с електронна авто везна-60 тона. Инсталацията извършва процедури по събиране, временно съхранение и предварително третиране, сортиране на битови отпадъци от общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Капацитета на преработка на отпадъка е 25000 тона годишно или около 2100 тона месечно. Има изградена система за разделно събиране към Община Севлиево между "Нео Титан"ООД като сметосъбираща и сметоизвозваща компания и "Еко Титан Груп"АД, като оператор на сепариращата инсталация.

Регионален център за управление на отпадъците гр. Смолян

Nordex Waste Management - Регионален център за твърди битови отпадъци - гр. Смолян - Оператор "Еко Титан Груп" АД Центъра е с адрес в гр.Смолян, пътя за село Мугла в местността "Теклен дол", и е разположен на площ от 120000 кв.м. с РЗП 2750 кв.м. Изграден е като част от Регионалната система за управление на отпадъците през 2016 година и е оборудван е със сортираща инсталация, преса за балиране на отпадъци PAM Super-75 и разполага с електронна авто везна - 50 тона. Инсталацията извършва процедури по събиране, временно съхранение и предварително третиране, сортиране на битови отпадъци от общините Смолян, Чепеларе и Баните. Капацитета на преработка на отпадъка е 35000 тона годишно или около 2900 тона месечно. Това е едно от най-високо разположените депа на целият Балкански полуостров, намиращо се на 1600 метра над морското равнище в сърцето на Родопите.

Център за управление на отпадъците гр. Кърджали

Nordex Waste Management - ЦУО гр. Кърджали - Оператор "Надеж" ООД Базата е с адрес гр.Кърджали, Складово Индустриална Зона - "Гарата" - УПИ Х6176, кв.120 по ЗРП, имот номер 40909.121.31 по ККР на гр.Кърджали, площ 3188 кв.м. Тази площадка е обособена като център обслужващ производствени предприятия, търговски вериги, държавни, общински и частни институции, неправителствени организации и частни лица като изкупува отпадъчни и вторични суровини и материали. Тук извършваме процедури по събиране, временно съхранение и предварително третиране, сортиране, балиране и предпроцедури по оползотворяване на отпадъци с разнороден характер - от битови до опасни отпадъци и RDF гориво. Капацитета на преработка на отпадъка е 12000 тона годишно или около 1000 тона месечно. Тук са разположени инсталациите ни за рециклиране на Полиетиленови фолиа - LLDPE, LDPE и HDPE и отпадъчни пластмаси - PP, HDPE и др. Линиите ни е с капацитет за преработка - 2400 тона годишно.

Логистичен и сервизен център Еко Традекс Груп гр. Хасково

Nordex Waste Management - Логистичен и сервизен център - гр. Хасково - Оператор "Еко Традекс Груп" АД Компанията извършва цялостната ни логистична дейност, като транспорта обхваща от регулярни вътрешни курсове за обслужване на малки и големи обекти на наши клиенти, до международни превози захранващи с рециклируеми суровини инсталации и заводи за преработка на отпадъци в чужбина. Разполагаме с изключително добре оборудван и безупречно поддържан автопарк-от бусове и камиони до специализирана сметосъбираща техника и мултилифт контейнери, от малка подемна техника-до строителна механизация-самосвали, кранове и др. Компанията извършва още пътно, жилищно и индустриално строителство и цялостни инфраструктурни ремонтни и поддръжка.

Център за сметосъбиране и сметоизвозване Глобъл Клинър гр. Хасково

Nordex Waste Management - "Глобъл Клинър" ООД - гр. Хасково като част от е специализирана в сметосъбиране, сметоизвозване и снегопочистване(в зимния сезон) в редица общини на територията на страната между които-Балчик(в Област Добрич), Горна Оряховица, Долна Оряховица, Стражица и Елена(в Област Велико Търново), Джебел и Черноочене (в Област Кърджали) и Чепеларе (в Област Смолян). Глобъл Клинър ООД разполага със собсвена сметосъбираща техника, специализирани контейнери за твърди битови отпадъци - тип "Бобри" - 1, 1 куб.метра, както и със сервизни бази за поддръжка и ремонт.

Център за сметосъбиране и сметоизвозване Клинър гр. Кърджали

Nordex Waste Management - "Клинър"ООД - гр. Кърджали като част от е специализирана в сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване (в зимния сезон), озеленяване и поддръжка на зелени площи в Община Смолян, както и озеленяване и поддръжка на зелени площи в Община Кърджали. "Клинър"ООД разполага със собствена сметосъбираща техника и специализирана механизация обслужваща дейността на компанията, както и с сервизни бази за поддръжка и ремонт.

Център за сметосъбиране и сметоизвозване Нео Титан гр. Димитровград

Nordex Waste Management - "Нео Титан"ООД - гр. Димитровград като част от е специализирана в дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, разделно събиране на отпадъци от опаковки, почистване на територии с обществено предназначение, миене и метене, озеленяване и поддържане на паркове и градини в общините Севлиево (в Област Габрово), Димитровград (в Област Хасково) и Елхово(в Област Ямбол). "Нео Титан"ООД разполага със собствена сметосъбираща техника и специализирана механизация обслужваща дейността на компанията, сервизни бази за поддръжка и ремонт и собствен разсадник за декоративна растителност.

МИСИЯ


 • Да бъдем разпознавани като предпочитан и доверен партньор благодарение на предлаганите от нас услуги;
 • Да бъдем новатори в предоставянето на своите продукти и услуги;
 • Да осигуряваме оптимални и своевременни решения за специфичните нужди на всеки наш клиент;
 • Да направим достъпни полезните световни практики в управлението на отпадъците, чрез сътрудничество с водещи компании в цял свят;
 • Да развиваме и извеждаме на ново по-високо ниво управлението на отпадъците в България;
 • Да сме посланници и последователи на култура в опазването на околната среда и управление на отпадъците;
 • Да споделяме своите опит и знания чрез програми за обучение на талантливи и млади хора;

Организатори сме на редица еко инициативи и образователни семинари на тема опазване на околната среда и енергийни ресурси. Подкрепяме екологичните производства изградени целесъобразно и отделящи ниско въглеводородни емисии в околната среда.
Горди сме, че с работата си даваме своят личен пример и обществен принос към опазването на ресурсите на планетата ни.
Успехът ни се измерва с удовлетворението на нашите клиенти и партньори и с високите критерии за изпълнение.

ЦЕННОСТИ


Ние сме отговорни пред своите клиенти, партньори и служители, като спазваме поетите ангажименти, като постигаме набелязаните резултати и се стремим към най-високо качество в работата си. Открихме, че за постигането на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти. Те са фундаменталната основа за всичко, което правим:

 • ОБСЛУЖВАНЕ
  Познаваме, разбираме и отговаряме на потребностите на нашите клиенти и партньори. Ангажиментът ни за най-добри практики гарантира непрекъснатото предоставяне на качествено обслужване.
 • ПОЧТЕНОСТ
  Последователни и с високи стандарти във всичко, което правим. Ние обръщаме изключително внимание на репутацията си, за да бъдем надежден и честен партньор.
 • ПРОМЕНИ И ИНОВАЦИИ
  Насърчаваме промяната и търсим възможностите, които тя предлага. Системно оценяваме и преоткриваме услугите, които предлагаме, за да гарантираме високо качество на своите клиенти и партньори, като използваме най-добрите практики и най-съвременните технологии в нашата работа.
 • КАЧЕСТВО
  Поставяме високи стандарти и очакваме само най-доброто от себе си. Усъвършенстваме се чрез постоянни подобрения и се гордеем с предлаганото високо качество на нашите услуги.
 • ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА
  Гарантираме най-високи стандарти на безопасност, здраве и качество на средата, в която работим.
 • РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ
  Качеството на нашите работници и служителите ни оказва пряко влияние върху нашите сила, репутация и жизненост. Високо ценим приноса и способностите на хората, с които работим.

РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И СЕРТИФИКАТИ


Дейността на Надеж ООД се осъществява съобразно изискванията на РИОСВ / Регионална инспекция на околна среда и водите / към МОСВ/Министертво на околната среда и водите/, като за целта дружеството има издадени всички необходими разрешителни документи съгласно ЗУО/ Закон за управление на отпадъците /.

НАШИТЕ ТЪРГОВСКИ ПОСТИЖЕНИЯ


2015г. Най-голям тъговец в България на отпадъци от PET-Полиетилен Терафталат бутилки - /по отношение на закупен и добит от собствени инсталации за сепариране отпадъчен PET материал от бутилки-с общ годишен обем от над 9600 тона предадени за рециклиране/-Абсолютен национален рекорд-ненадминат до днес.
2016г. Най-бързо развиваща се компания в сверата на търговията с отпадъци - /по отношение на инвестиции, изграждане на търговски структури по места, и методи на управление/
2017г. Най-комплексен търговец на отпадъци от неметали в България - /по отношение на търговия с най-широка гама и видовете отпадъци от неметали/.
2018г. Най-коректен търговец на отпадъци в България - /по отношение на търговски сделки с отпадъци съобразно договорки и изпълнени ангажименти към Клиенти и Доставчици/.
2018г. Най-голям производител в България на RDF/Refuse Derived Fuel/ - /по отношение на придобито от сепарация Твърдо гориво от отпадъци-с общ годишен обем от над 53000 тона./
2019г. Най-гъвкава структура за търговия с отпадъци в България - /по отношение на цялостен мениджмънт на компанията НАДЕЖ ООД/.
2019г. Най-иновативен екологичен проект в България - /по отношение на практично решение по оползотворяване на Утайки от пречиствателни станции и превръщането им в RDF горивна композитна фракция/

НИЕ ПОСТИГНАХМЕ ВСИЧКО ТОВА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАС!
ОТ ЦЕЛИЯТ ЕКИП НА NORDEX WASTE MANAGEMENT СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО ДОВЕРИЕ И ПОДКРЕПА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ!

"ВЯРВАМЕ, ЧЕ КОГАТО РАБОТАТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО УДОВОЛСТВИЕ И БИЗНЕСЪТ Е ПРЕДИ ВСИЧКО КАУЗА, УСПЕХЪТ Е ВЪПРОС НА ВРЕМЕ!"
ИВАН МИНЕВ - Генерален мениджър на Nordex Waste Management.