ВСИЧКО ЗА ОТПАДЪЦИТЕ НА ЕДНО МЯСТО!

 

"АКО ЩЕ НА ЗЕМЯТА ДА ОСТАНЕ САМО ЕДИН ЖИВ ОРГАНИЗЪМ, ТО СЛЕД НЕГО ВИНАГИ ЩЕ ОСТАВАТ ОТПАДЪЦИ, БИЛИ И ТО ДА СА ОРГАНИЧНИ"

ГЕОРГИ ЧОЧЕВ - Търговски мениджър на NORDEX WASTE MANAGEMENT


Омръзнало ли Ви е да се лутате между фирми, които Ви предлагат частични услуги обслужвайки само така наречените "конвертируеми" отпадъци?
Питате се какво да правите с останалите отпадъци, които всеки избягва или не обслужва поради ред съчинени причини!
Много често една фирма събира хартията или пластмасовите отпадъци, друга извозва само металния скрап, трета фирма се ангажира само с битовите отпадъци, а четвърта и пета не искат или не могат да вземат останалия отпадък, който генерирате, но за сметка на това яростно се натискат да изместят някоя от предходните две или три фирми за по "апетитният" ви отпадък.
Това определено създава проблем за дейността на Вашата компания и със сигурност отнема енергия за намирането на изход от ситуацията!
Много често назад във времето се е оказвало, че такъв няма!

Тази беше основната причина, която ни мотивира да разработим иновационен модел, който да работи изцяло в интерес на нуждите на бизнеса и обществото!

Проекта NORDEX WASTE MANAGEMENT беше създаден, за да предложи цялостни, генерални и в същото време гъвкави решения в управлението на отпадъците, които са изцяло ориентирани към индивидуалните нужди на нашите клиенти, които предимно са и могат да бъдат юридически лица развиващи дейности във всяка една сфера на икономиката. През годините натрупахме богат опит в обслужването на производствени предприятия от тежката и леката промишленост, малки търговски обекти и големи вериги, общини, държавни учреждения и ведомства, банкови и застрахователни институции, учебни заведения, и частни лица. Независимо дали става дума рециклиране или оползотворяване на отпадъци, ние работим, за да се създават по-ефективни практики и по-екологично съобразни решения за това, което преди се изхвърляше и заравяше на депата за отпадъци.

Широкия профил на обработваните от нас отпадъчни суровини ни дава възможност да предложим на своите клиенти атрактивни и дългосрочни условия на договорни отношения. Стремим се постоянно да повишим качеството на своята работа, както и да разнообразим спектъра от търговски предложения за своите доверени и потенциални клиенти. Мениджмънта ни е концентриран върху непрекъснатия мониторинг на процеса за правилно управление на отпадъците, тяхното оползотворяване, внедряване на нови практики и технологии за опазването на околната среда и условията на труд. Убедени сме, че бъдещето принадлежи на ниско въглеродните производства ина оптимизацията в използването на природните ресурси. Превърнали сме бизнеса си в кредо за максимално ефективно управление на отпадъците и рециклиране, с което да постигаме възможно най-нисък процент отпадъци за депониране.Поради тази причина през последните години се превърнахме в предпочитан партньор за редица международни компании, които развиват производствена и търговска дейност на територията на страната ни, както и на големи български компании, които имат отношение и поет ангажимент към опазването на околната среда.

Свържете се с нас и ще разберете, че няма отпадък, за който да не можем да Ви предложим оптимално решение!

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА NORDEX WASTE MANAGEMENT!

Разделното събиране на отпадъците е основен и съществен етап в целия процес по целесъобразното управление на отпадъците. Съгласно чл. 33 от ЗУО/Закона за управление на отпадъците/, всички производствени предприятия, търговски обекти, стопански и административни сгради имат задължението да внедрят дейности за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло, метали и др. В зависимост от типа и обема на отпадъците NORDEX WASTE MANAGEMENT предоставя различни съдове за събиране и съхранение на отпадъците, които са обозначени с табели, съдържащи кода и наименованието на същите, съгласно НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.Разполагаме с контейнери - от 120л., 240л., 1100л. - до мултилифт и пресконтейнери с вместимост от 12 до 35 куб.метра.

NORDEX WASTE MANAGEMENT предлага следните услуги за своите клиенти:

 • Организиране и въвеждане на системи за разделно събиране от индивидуален характер в зависимост от специфичните нужди и дейност на вашия бизнес
 • Сключване на Рамкови договори за цялостно обслужване на генерираните отпадъци
 • Разполагане и обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки
 • Разполагане и обслужване на контейнери за твърди битови, хранителни, строителни, текстилни и промишлени отпадъци
 • Разполагане и обслужване на специализирани съдове и контейнери за опасни производсвени и медицински отпадъци
 • Изготвяне на график за извозванията на контейнерите съобразен с нуждите на клиента
 • Изкупуване на рециклируемите суровини, събрани в контейнерите за разделно събиране
 • Редуциране на отпадъците за депониране, което оптимизира разходите Ви за такса смет
 • Възможност за позициониране на работна група, събираща отпадъците от точките на генериране до обособените места за съхранение на територията на вашия обект

NORDEX WASTE MANAGEMENT е водещ модел в сферата на управление на отпадъците и работи в тясно сътрудничество с този сектор. Ние сме разработили различни пакети от услуги целящи високо ниво на обслужване, корпоративна отговорност и контрол на разходите. В дейността ни е взето под внимание въздействието на съществуващото законодателство за сектора и предизвикателствата на бъдещите нормативни промени. NORDEX WASTE MANAGEMENT е надежден партньор на организациите по оползотворяване на отпадъци. Дружеството ни извършва дейности и прилага система за разделно събиране, съхраняване, третиране и транспортиране на отпадъците приети за целите на организациите. След предварително третиране (сортиране, разглобяване, смилане, преопаковане, балиране, рязане и др.), получените отделни материали отиват съответно по направление за рециклиране, обезвреждане, оползотворяване, компостиране или депониране.

NORDEX WASTE MANAGEMENT има техническа и персонална обезпеченост и извършва услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на СБО/смесени битови отпадъци/ – (както и на производствени отпадъци, приравнени към битови) за общини и големи по площ предприятия, на територията на цялата страна. NORDEX WASTE MANAGEMENT извършва сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери за битови отпадъци разположени на територията на вашия обект. При сключване на договор с нас, ние ще ви предоставим съдове за събиране на отпадъци, които ще бъдат обслужвани съгласно изготвен график, съобразен с вашите нужди. Услугите по техническата поддръжка и добър външен вид на контейнерите се предоставят безплатно за целия срок на договора. Ние разполагаме с пълна гама от контейнери, като предлагаме:

 • Високо ниво на извършваните услуги на конкурентни цени
 • Квалифицирана консултантска помощ и съдействие при решаване на въпроси в областта на опазване на околната среда и управление на отпадъците
 • Извозване на твърди битови отпадъци, разделно събрани отпадъци от опаковки, едрогабаритни и строителни отпадъци
 • Възможност за ежедневно обслужване на контейнерите по предварително разработен график, отразяващ реалните Ви нужди от брой и честота на обслужване на контейнерите

Като оператори с дългогодишен опит в експлоатацията на Сепариращите инсталации към Регионалните центрове по управление на отпадъците в градовете - Хасково, Смолян и Севлиево, имаме внедрени и работещи високоефективни практики за сепариране на смесено събрани и твърди битови отпадъци от общини, бизнес сгради, държавни учреждения, малки и големи производствени и търговски предприятия.Сепарирането на смесени битови отпадъци е необходимият междинен процес, който позволява отпадъците да се превърнат в суровина. Разполагаме с необходимите разрешителни за извършване на дейности по транспортиране и третиране на отпадъци, издадени от държавните регулаторни органи по места. Отпадъците се събират и транспортират в контейнери до нашите сортиращи инсталации за ТБО от специализирани камиони на NORDEX WASTE MANAGEMENT като дружеството ни осигурява и необходимия персонал за дейността.

NORDEX WASTE MANAGEMENT извършва дейности по третиране на производствени и опасни отпадъци и осигурява транспортирането на отпадъците в съответствие с общоприетите норми, стандарти и правила на международната практика, като предприема необходимите мерки за предотвратяване на вредното въздействие върху здравето на човека и околната среда. През последните години дружеството ни направи значителни инвестиции в инфраструктура и в закупуването на специализирано оборудване за оползотворяване на опасни отпадъци, като към момента ние оползотворяваме успешно почти всички видове опасни отпадъци по класификатора.

Разполагамe с лицензиранa площадкa и съоръжения за предварително третиране и временно съхранение на опасни отпадъци, оборудвани със специализирана техника. Събирането и транспортирането на опасните отпадъци се извършва от класифициран и редовно инструктиран персонал, снабден с необходимата техника и лични предпазни средства. Транспортирането на опасните отпадъци се извършва чрез специализирани автомобили по ADR (Европейска директива за превоз на опасни товари).

NORDEX WASTE MANAGEMENT предлага следните услуги на своите клиенти:

 • Комплексно, екологично и законосъобразно решение свързано с оползотворяването и обезвреждането на опасните и производствени отпадъци
 • Предоставяне на затварящи се съдове и специализирани контейнери, изработени от материали, които не взаимодействат с опасните и производствени отпадъци
 • Съхранение и складиране на опасните и производствени отпадъци, на обособени и обезопасени за целта места и помещения
 • Вземане на проби за анализ на опасни и производствени отпадъци в акредетирани лаболатории
 • Транспортиране на опасните и производствени отпадъци до наша специализирана площадка за последващо третиране
 • Предаване на опасните и производствени отпадъци за оползотворяване или обезвреждане на лицензирани инсталации в страната и/или в чужбина
 • Изготвяне на пълната необходима документация и отчетност съпровождаща обслужването на опасните и производствени отпадъци
 • Правна помощ, пълно експертно обслужване и консултанска дейност в полза на нашите клиенти

Еколозите на NORDEX WASTE MANAGEMENT са на Ваше разположение и ще Ви съдействат със своят опит и професионализъм с изготвянето на пълната документация, съпровождаща събирането, съхранението и транспортирането за оползотворяване или обезвреждането на отпадъците. Разчитайте на нас при необходимост от изготвяне на работни листи за класификация на отпадъци, доклади за охарактеризиране, химични анализи, нотификации и др.
В което и населено място да се намирате, в случай, че генерирате опасни и промишлени отпадъци, които желаете да ни предадете за последващо третиране, не се колебайте да се свържете с нас!

Една от последните ни вътрешно фирмени проектни разработки е насочена към цялостното управление на медицински и биологични отпадъци.
NORDEX WASTE MANAGEMENT предлага комплексно решение свързано със събирането, транспортирането и предаването за обезвреждане на медицински и биологични отпадъци. Наши клиенти могат да бъдат всички физически и юридически лица – предприятия, фирми, болници, поликлиники, лекарски и зъболекарски кабинети и практики, лаборатории, ветеринарни кабинети, изобщо всички генератори на медицински и биологични отпадъци в страната.
NORDEX WASTE MANAGEMENT гарантира екологично и законносъобразно решение съгласно действащите регламенти в Българското и Европейското законодателство, в областта на управлението на медицински и биологични отпадъци.

Дружеството ни извършва следните услуги:

 • Съхранение/складиране/, опаковане, маркиране на промишлени, медицински, биологични отпадъци и на бракувани лекарства;
 • Транспортиране /претегляне, товарене, превоз/ на промишлени, медицински, биологични отпадъци и на бракувани лекарства;
 • Предаване на генерираните промишлени, медицински и биологични, опасни и неопасни отпадъци на подходящи инсталации за обезвреждане в страната и в чужбина;
 • Пълна подготовка на необходимата документация, касаеща изброените по-горе процеси по третиране на промишлени, медицински и биологични отпадъци - идентификационен документ, приемно-предавателен протокол, кантарни бележки, рамков договор и фактура за услугата.
 • Правна помощ и пълно експертно обслужване /консултантска дейност/ в полза на нашите клиенти, включително, но не единствено по повод възникнали проблеми от най-разообразен характер, във връзка с управлението на генерираните производствени опасни и неопасни отпадъци.

На своите настоящи и бъдещи клиенти, предлагаме възможност за Абонаментно обслужване на медицински и биологични отпадъци със сключване на договор за определен период по задание спрямо нуждите и интересите на клиента.

Независимо дали правите ремонт в дома си или сте в процес на строеж, реконструкция и ремонт на вашия работещ или нов бизнес, ние сме плътно до вас за да разчистим остатъците от строително-ремонтни дейности.
NORDEX WASTE MANAGEMENT извършва транспортиране на контейнери за строителни отпадъци с вместимост от 4 м3, 6 м3, 9 м3 до 32, 5 м3 разположени на територията на вашия обект.
Този вид отпадъци се транспортират до лицензирани сметища за стоителни отпадъци, с които дружеството ни има сключени договори. Броят на контейнерите и графикът на обслужване се определят от нуждите на клиента.
Нашите услуги превръщат изхвърлянето на строителни и едрогабаритни отпадъци в лесна задача независимо от целта на вашия проект.

За ваше улеснение предлагаме следните услуги:

 • Доставка на специализиран контейнер според обема на отпадъците;
 • Товаро-разтоварителна дейност със собствен персонал;
 • Транспорт и депониране;
 • Доставка на оборотен контейнер.

NORDEX WASTE MANAGEMENT представен от юридическото си лице НАДЕЖ ООД е една от водещите организации в страната и единствена за изкупуване на всички видове отпадъци от рециклируем характер. Компанията ни е доказан лидер на пазара в търговията на едро с отпадъци от неметали, като редом с това сме все по-предпочитан търговец и брокер на отпадъци от черни и цветни метали. Ключови кадри в нашият мениджърски състав са известни личности в бранша, познати като едни от пионерите в търговията с рециклируеми отпадъци в България. През годините сме търгували и продължаваме да изкупуваме приоритетно суровини от всяка точна на страната. NORDEX WASTE MANAGEMENT има богат опит в управлението на отпадъци, където си партнира с български и чуждестранни дружества в процеса по рециклиране, като една част от суровините се преработват на наши собствени рециклиращи инсталации. Непрекъснато инвестираме в изграждането на мрежа от структури и бази на територията на цялата страна в стремежа си да бъдем по-близо до вас и в услуга на вашия бизнес. Изкупуваме рециклируеми отпадъци както от юридически, така и от физически лица, като пакетните ни предложения включват комплексни услуги по обслужване и извозване от масто. Дружеството ни разполага с пълният ресурс, за да ви предложи решение за всеки един проблем свързан с отпадъците.

В управление на рециклируеми отпадъци работейки с нас вие получавате следните основни предимства:

 • Отлични изкупни цени – съобразени с актуалните цени на суровините на световните борси и пазари;
 • Широка гама на изкупуваните вторични суровини
 • Незабавно разплащане – по желания от вас начин
 • Точен анализ и експертна оценка за точната стойност на вашата стока
 • Гъвкаво обслужване от място по зададени от вас параметри за време

С ВАША ПОМОЩ, ПРЕВРЪЩАМЕ ОТПАДЪКА В РЕСУРС

NORDEX WASTE MANAGEMENT има удоволствието да ви представи портфолио без аналог в България, за изкупуваните от нас видове рециклируеми суровини:

ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НЕМЕТАЛИ

ОТПАДЪЧНА ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ

 • Велпапе и картон - кашони, кутии и опаковки
 • Смесена хартия - вестници, списания, брошури, гланцирана хартия, хромирана хартия, химизирана хартия, печатарски изрезки, стари книги, мокава, архиви и др
 • Крафт/Натронова хартия - торби от брашно, сода и строителни материали
 • Офсетова хартия - принтерна хартия
 • Тишу и шредирана хартия
 • Балирана хартия по стандарт БДС EN 643:2014-1.05.00;1.04.00, 1.03.00 и 1.02.00

ОТПАДЪЦИ ОТ МАСОВИ И ИНЖЕНЕРНИ ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ

 • PET бутилки - Полиетилен-Терафталат опаковки
 • LLDPE/LDPE - Полиетиленово фолио/Найлон и стреч/ -опаковки
 • HDPE - Полиетиленови изделия и опаковки
 • PP - Полипропиленови изделия и опаковки
 • PVC - Поливинилхлорид - изделия и опаковки
 • PS - Полистирол - производствени детайли и опаковки
 • PA - Полиамид - производствени детайли
 • PC - Поликарбонат - производствени детайли и опаковки
 • ABS - Aкрилонитрил-Бутадиен-Стирен - производствени детайли
 • PPS - Полифенилен Сулфид - производствени детайли
 • PPA - Полифталамид - производствени детайли
 • PMMA - Полиметилметакрилат/Плексиглас/ - производствени детайли
 • POM - Полиоксиметилен-производствени детайли
 • PBT - Полибутилен терафталат - производствени детайли
 • PU - Полиуретан - производствени детайли
 • Сортирана и балирана еднородна пластмаса - PET, LDPE, HDPE, PP и др

ОТПАДЪЧНО СТЪКЛО И СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ

 • Стъкло от опаковки - стъклени бутилки, буркани, дамаджани, колби, епруветки и др

ОТПАДЪЧНА ДЪРВЕСИНА И ДЪРВЕНИ ОПАКОВКИ

 • Дървени опаковки - дървени скари, палета, сандъци и др
 • Отпадъчна дървесина - стволова дървесина, разпалки, изрезки и др

ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

 • Памук - еднороден
 • Вълна - финна и стандарт
 • Кашмир - еднороден
 • Коприна - еднородна

ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

 • Черни метали – тънко и дебело желязо
 • Стоманен скрап – сборен, и /или съответно с дебелина под и над 3мм
 • Стоманени тръби – шевни и безшевни
 • Стоманени профили и ламарина
 • Чугун
 • Силициева ламарина
 • Специални стомани

ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

 • Меден скрап – проводници, профили, тръби, ламарина, изделия, стружки и т.н., както и с разнообразни продукти от сплави на медта
 • Алуминиев скрап - проводници, профили, тръби, ламарина, фолиа, изделия, стружки и т.н., както и с разнообразни продукти от сплави на алуминия
 • Месингов и бронзов скрап - профили, тръби, ламарина, изделия и детайли, заготовки, стружки и т.н., както и с други разнообразни продукти с наличие в тях на части и детайли от месинг и бронз
 • Цинк – аноди, катоди, и т.н., както и изделия от и/или съдържащи цинк
 • Магнезий
 • Олово – оловни акумулатори от всякакъв вид, кабелно и печатарско олово, и т.н., както и изделия от и/или съдържащи олово
 • Калай – изделия от и/или съдържащи калай
 • Никел – никелови аноди, катоди, тръби, профили, ламарина, и други изделия съдържащи никел, стружки от сплави на никела, както и други разнообразни продукти с наличие в тях на части и детайли от никел
 • Титан
 • Хром
 • Волфрам
 • Канели - разнородни, тънко и многожилни съдържащи цветни метали, с или без изолация

ОТПАДЪЦИ ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ

 • Сребро – сребро в чист вид или в сплави, батерии, съдове, “пъпки” от контактори и релета
 • Злато – индустриални нишки, куплунзи, зъболекарски отпадъчни материали
 • Платина – термодвойки, съдове-поти, керамични кондензатори
 • Паладий – реохорди, релета от телефонни централи, керамични кондензатори
 • Родий - катализатори

ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРОНЕН И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКРАП

 • Електронно изчислителни машини
 • Компютри, терминали, принтери
 • Платки и радиоелементи
 • Кондензатори, транзистори, тумблери
 • Релета, потенциометри, превключватели
 • Куплунзи, бутони, хибридни схеми
 • Съпротивления, диодни матрици, ненаситени платки
 • Контролно измервателни прибори, апартура, автоматика
 • Контактори и релета
 • Акумулаторни батерии – сребърно-цинкови батерии
 • Термодвойки и пишещи устройства
 • Медицинска апартура, рентгенови снимки и хирургически инструменти
 • Нови и използвани дефектоскопски снимки и фиксаж
 • ИУЕЕО
 • Телефонни централи и части за тях
 • Релета, избирачи, пера
 • Мобилни телефони и електроника
 • Битови и домакински електроуреди

ОТПАДЪЧНИ КАТАЛИЗАТОРИ И ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС/ИУМПС/.

 • Промишлени катализатори
 • Автомобилни катализатори
 • Филтриращи елементи
 • ИУМПС

Приемането и предаването на отпадъци от юридически лица от NORDEX WASTE MANAGEMENT се извършва съгласно чл.8 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗУО, въз основа на сключен договор и сертификат за произход по образец Приемането и предаването на отпадъци от физически лица се извършва въз основа на сключен договор, представяне на лична карта и съгласно чл.39 ал.2 от ЗУО и попълнена Декларация за произход по образец

Без значение дали сте голяма банкова или застрахователна компания, държавно учреждение, финансова институция или фирма с малък обем на дейност!
Шредирането е решение на проблема с прогресивно нарастващия във времето обем от архивни данни, при документи с изтекъл срок на съхранение.

Системата на NORDEX WASTE MANAGEMENT за поверително унищожаване включва:

 • Транспорт до помещение за обработка
 • Подготовка на документите за унищожение
 • Отстраняване на телбод, джобове, пластмаса, класьори и др.
 • Шредиране и рециклиране
 • Издаване на протокол за унищожените документи

Унищожаваме поверителната информация в съответствие с най-високите международни стандарти и законови изисквания. Независимо от вида на информационния носител, ние разполагаме със затворена и сигурна система за унищожение с голям капацитет. Пълните с архив контейнери се транспортират до нашите помещения за унищожаване, след което съдържанието им се шредира (раздробява) машинно, а раздробената хартия се изпраща до рециклиращата партньорска компания. Целият процес редовно се инспектира от външни одитори на качеството и постоянно се оптимизира.

Услугата по шредиране на архивни документи може да бъде:

 • Еднократно унищожаване на голяма партида
 • Регулярно унищожаване на документи

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ?

 • Премахване професионално и сигурно на ненужните документи
 • Спазване на законовите нормативи
 • Защита от неоторизиран достъп до фирмената ви информация
 • Спестяване на време и средства
 • Стриктно проследяване на процеса

NORDEX WASTE MANAGEMENT разполага с висококвалифицирани специалисти, дългогодишен опит и специализирана техника за извършването на дейности по почистване и демонтаж на обекти и съоръжения.
Ако ви предстои да се заемате с такава дейност, не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим Вашите нужди и да намерим най-доброто решение.

Услуги, за които можем да Ви предложим качествено, бързо и оптимално решение:

 • Почистване на офиси, жилищни и индустриални сгради и производства от специализирани отпадъци и оборудване
 • Почистване на твърди и течни утайки от цистерни, резервоари, каломаслоуловители и други съоръжения
 • Демонтаж на сложни агрегати
 • Демонтаж на рекламни метални конструкции
 • Демонтаж на заводски цехове и оборудване
 • Демонтаж на огради и метални прозоречни конструкции
 • Демонтаж на централи
 • Демонтаж на промишлени здания и съоръжения и други обекти
 • Демонтаж на котли и цистерни
 • Опаковане и етикетиране на получените утайки от почистването рециклиране, оползотворяване, обезвреждане или депониране на получените отпадъци в следствие на дейностите по демонтаж и почистване (стъкло, метални отпадъци, дървени отпадъци, строителни отпадъци (бетон, тухли, плочки и керамични изделия и други), стъклена вата, азбест, утайки от гориво, масла, замърсени води, утайки, съдържащи други опасни вещества)

Екипът от специалисти еколози и инженер химици на NORDEX WASTE MANAGEMENT е на ваше разположение за съдействие относновсякакви въпроси, свързани с екология, управление на отпадъци и околна среда. Работим в интерес на вашия нов или съществуващ бизнес, като организираме процесите свързани с предпроектни проучвания и реализирането на проекти от всякакъв вид и мащаб. Съдействаме при изготвянето на експертни оценки, за да получите необходимите разрешителни от компетентните държавни и общински администрации за съответната дейност, както и да се предотврати налагането или да се обжалват вече наложени санкции от компетентните държавни органи, а също и да даде компетентен съвет относно въпроси, касаещи транспонирането на отпадъците съгласно Европейското екологично законодателство и законодателството на Република България.

Основните услуги, които предоставяме в сферата на консултирането са следните:

 • Консултиране на фирмите, които генерират отпадъци в следствие на дейността си, за всичките им задължения съгласно екологичното законодателство
 • Класифициране на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 2 за класификация на отпадъците
 • Провеждане на обучение и издаване на сертификати, в сферата на опазването на околната среда
 • Изработка и внасяне за заверка на работни листи за класификация на отпадъци
 • Изработка и внасяне за заверка на доклад за охарактеризиране на отпадъци
 • Вземане на проби от отпадъци и анализирането им в акредитирани лаборатории
 • Изготвяне на документи за подаване на заявления за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци
 • Въвеждане на система за правилно съхранение на генерираните отпадъци и разделното им събиране
 • Определяне на специализирани съдове, в които трябва да се съхранява всеки отпадък и обозначаването им с необходимите табели и маркировки
 • Подготовка на отпадъци за превоз, правилното им опаковане и етикитиране
 • Консултиране при извършване на превоз на опасни товари съгласно изискванията на ADR /Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе/
 • Изготвяне на Нотификация за износ на опасни отпадъци извън страната
 • Водене на отчетност (изготвяне на месечни справки, попълване на отчетни книги и др.)
 • Съставяне на годишни отчети за отпадъци
 • Изготвяне и внедряване на екологични проекти

Основните услуги, които предоставяме в сферата на Екологичния инженеринг са следните:

 • Управление на проекти и извършване на специализирани услуги в сферата на опазването на околната среда
 • Изграждане, експлоатация и мониторинг на съоръжения и на инфраструктура
 • Строителство и ремонт или услуги със строителна, транспортна и подемна техника
 • Поддържане на горски и на зелени площи - залесяване, зелен офсет, почистване, шредиране, мулчиране и компостиране на всякаква нежелана растителност и растителни отпадъци
 • Услуги или отдаване под наем на специализирана техника
 • Извършване на пробовземане и на лабораторни анализи в акредитирана лаборатория
 • Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци(ТБО) или на производствени отпадъци, приравнени към битови, в това число въвеждане и обслужване на системи за разделно сметосъбиране
 • Събаряне на сгради и извозване на строителни отпадъци
 • Провеждане на обучение и издаване на сертификати, в сферата на опазването на околната среда
 • Вътрешен надзор на екологичните системи
 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
 • Използване на енергийни и природни ресурси
 • Емисии в атмосферата
 • Емисии на отпадъчни води
 • Управление на отпадъците
 • Шум /емисии, контрол и измерване/
 • Опазване на почвата и подземните води
 • Преходни и анормални режими на работа
 • Енергийна ефективност
 • Пожарна и аварийна безопасност
 • Пълна правна помощ касаеща дейностите с отпадъци
 • Консултации по безопасност и здраве при работа
 • Предлагане на технически решения за оптимизиране на производствени и енергийни системи
 • Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС / Закон за опазване на околната среда/ до получаване на съответно разрешение от РИОСВ и/или от МОСВ
 • Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително
 • Лабораторни анализи и мониторинг

Освен всичко описано по-горе предлагаме на нашите клиенти следните допълнителни консултантски и проектантски услуги:

 • Изготвяне на проектна документация за подаване на заявления за издаване на разрешителни за водовземане-хидрогеоложки доклади, проекти за добив и проекти на санитарно охранителни зони
 • Изготвяне на проектна документация за подаване на заявления за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води
 • Изготвяне на пълен пакет от документи и докладване по изпълнение на условия на разрешителни за водовземане
 • Разработване на планове за собствен мониторинг, мониторинг на подземни води, мониторинг на въздух, мониторинг на почви и програми за управление на отпадъци
 • Изготвяне и внедряване на системи за управление на околна среда - пакет инструкции изисквани по условията на комплексни разрешителни, изготвяне на годишни доклади
 • Проектиране и изграждане на пунктове за мониторинг на подземни води-пиезометри
 • Изготвяне на информация (искане) за преценяване на необходимостта от ОВОС съгл. Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
 • Оценка на въздействието на различни обекти върху околната среда-изготвяне на доклади по ОВОС
 • Оценки за съвместимост на инвестиционни предложения и планове със защитени зони по НАТУРА 2000 и изготвяне на екологични оценки (ЕО)

Ние от NORDEX WASTE MANAGEMENT вярваме, че Рециклирането само по себе си е най-значимият процес в управлението на отпадъците, които човечеството генерира в следствие на своята дейност.Рециклирането е нашата кауза и наш ангажимент към бизнеса и обществото, към опазване ресурсите на нашата планета. През последните години работим усърдно и целенасочено към внедряване на нови технологии и разработки в сверата на директното рециклиране на определени видове отпадъци от пластмаси, както и деликатни производствени и битови отпадъци изискващи специфична методология на преработка. Едва ли много хора знаят, че Рециклирането на даден вид изделие е доста по-скъп и сложен процес, отколкото самото му производство. През 2019г. пуснахме в експлоатация линия за преработка на отпадъчни LDPE и HDPE-Полиетиленови фолиа, HDPE и PP-Мека и Твърда пластмаса с капацитет 1200 тона годишно. Чрез процеси на агломерация, екструзия и шприц технология сме на финален етап в пред-серийно производство на иновативни композит-полимерни изделия, които са произведени изцяло от 100% отпадъчни суровини.Нашите инженер химици и технолози извършват последни тестове и проби на параметрите на изделията. Скоро ще представим на пазара в България новите ни разработки, които ще намерят приложение основно в строителството на жилищни и промишлени сгради, паркове и алеи, площади, детски площадки и др. Новите продукти идват със заявка да провокират изключителен интерес в лицето на индустриални, държавни и частни субекти отворени към нови технологични проекти и алтернативни инженерни строителни решения.