Непрекъснато нарастващият дефицит на минерални и енергийни ресурси през последните десетилетия, увеличаващото се количество на битовите отпадъци в следствие на високия обществен и индустриален консуматорски активитет и нарастващата заплаха за здравето на хората и околната среда наложиха необходимостта от нови политика по управление на битовите отпадъци – задължително рециклиране и повторна преработка на всички рециклируеми отпадъци, превръщането на останалите отпадъци в суровинен и енергиен ресурс и минимизиране количествата на депонираните отпадъци.
Ограничените ресурси на нашата планета и замърсяването на околната среда кара все повече хора и компании да разберат, че няма друга алтернатива пред човечеството, освен съхраняване на природата и нейните ресурси.
Всеки може да го направи по свой начин- с образователна кампания, с целенасочена политика, със съвети, но най-вече с личен пример! Всеки човек на земята може да положи малко усилие, за да удължи живота на нашата планета дори с минута! Например да загасим светещата лампа в празната стая, или днес да отидем на работа пеш или с велосипед, вместо с автомобила си. А защо ли пък да не отделим един ден в годината от иначе така забързаното ни ежедневие, за да почистим пространството около дома, в който живеем или парка, в който често водим децата си!

ЗАЩО ДА РЕЦИКЛИРАМЕ?


РЕЦИКЛИРАНЕТО ЗАПАЗВА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ЗЕМЯТА

Нашите ограничени резерви от природни ресурси бързо се изчерпват, особено с растящото използване на предмети за еднократна употреба и опаковки. Растящото ниво на използване и депониране нанася огромни щети върху невъзобновяемите и незаменими природни ресурси на планетата Земя. Преработката на употребявани материали за направата на нови продукти и опаковки намалява консумацията на природни ресурси. С рециклирането на милиони тонове отпадъци, милиони тонове руди, въглища, варовик, нефт и много други са съхранени.Чрез рециклираните вестници, списания, офисна хартия и опакоки, милиони дървета се спасяват.Рециклирането създава не по-малко качествени продукти от тези, които се произвеждат от първичните суровини.

NORDEX WASTE MANAGEMENT събира, обработва и рециклира отпадъчни материали, от населението и от индустрията. По този начин изпълняваме две основни задачи:

 • Запазваме природата от замърсяване от депонирани отпадъци
 • Подготвяйки за използване отпадъците като суровини за производство, съхраняваме хиляди тонове природни ресурси - дървета, руди, минерали, енергия и много други

При осъществяване на дейностите по изграждане на системи за управление на отпадъците, сметоизвозване и сметосъбиране, дружеството ще се стреми към постигане на:

 • Подпомагане прилагането на съвременни екологосъобразни технологии за ограничаване на количеството отпадъци в околната среда
 • Максимално оползотворяване на отпадъците
 • Екологосъобразно третиране на отпадъците
 • Намаляване на образуването на отпадъците
 • Намаляване на количествата на генерираните собствени отпадъци в следствие на дейностите по третиране/обработка на отпадъците на собствените производствени площадки по преработката (рециклирането) на отпадъците
 • Съблюдаване на нормативната база по екологосъобразно управление на отпадъците

РЕЦИКЛИРАНЕТО СПЕСТЯВА ЕНЕРГИЯ

Спестяването на енергия е много значим фактор за опазване на околната среда, защото изразходването на енергия изисква консумация на оскъдните природни горива и генерира емисии на многобройни замърсители на въздуха и водата.Стъпките по веригата за доставка на рециклирани материали на индустрията(включващи събиране, преработка и транспортиране) обикновено коства по-малко енергия, отколкото тези за доставка на първични матеиали (включващи добиване, рафинация, транспортиране и преработка).
Допълнителни количества енергия се спестява в резултат на факта, че влизащите в процеса на производство рециклирани суровини най-малко веднъж вече са претърпели преработка.

Спестена енергия ползвайки рециклирани материали вместо първични ресурси:

 • 95% за алуминия
 • 85% за медта
 • 80% за пластнмасите
 • 74% за желязото и стоматата
 • 64% за хартията

РЕЦИКЛИРАНЕТО НАМАЛЯВА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ВЪВ ВЪЗДУХА И ВОДАТА

С намаляването на енергоемкостта на индустрията чрез рециклиране на отпадъци, се намялява количеството на вредните емисии и помага да се избегнат глобалните климатични промени. Това е така, защото голяма част от използваната в производствения процес и транспортирането енергия включва изгаряне на природни горива като бензин, дизел и въглища, които са сред основните генератори на въглерод и други вредни за околната среда парникови газове. Други допънителни предимства произтичат от намалените вредни емисии от пещите за изгаряне на отпадъци и от сметищата, както и намаленото изсичане на горите, които помат въглеродните емисии.
В допълнение към парниковите газове, рециклирането може да намали замърсяването на въздуха и водата от редица вредни вещества. С намаляване нуждата от извличане и преработка на първични суровини от земните недра, рециклирането може да елиминира замърсяването, свързано с началните етапи на прерабока напродуктите - извличане, рафиниране и преработка. Тези процеси замърсяват въздуха, водата и земната повърхност с отровни вещества, като амоняк, въглероден окис, метан и серен двуокис. Намаляването става и в резултат на спестената енергия, което от своя страна намалява емисиите на парникови газове и други замърсители на въздуха.

РЕЦИКЛИРАНЕТО НАМАЛЯВА ОБЩИЯ ОБЕМ НА ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ

Рециклирането намалява общия обем на депонирани отпадъци, което удължава живота на сметищата и така се опазва околната среда и се изразходват по-малко средства.

 • Рециклирането намалява разходите на всеки един участник по веригата от производство на стоки до пласирането им на крайния потребител
 • Рециклирането намалява нуждата от добив на суровини – дървесина, петрол, руда, пясък, природен газ. Спестява и огромни количества вода и елекрическа енергия