Керемиди за смет

Включи се в кампанията Керемиди за смет и вземи от нашите уникални продукти, създадени изцяло от рециклирани отпадъци

Плочка "Сентия"

Керемида "Класик"

Керемида "Президиум"

Капак "Оперкуло"

Донеси отпадъци в камиона на Nordex и получи същото количество в плочки или керемиди!

 

1. Почистете тавана, мазето, гаража или замърсена местност.

2. Съберете ненужни вещи и отпадъци като:

  • Пластмаса
  • Хартия и картон
  • Стъкло
  • Текстил
  • Електрически уреди
  • Найлон
  • Метали – /без автомобилни/
  • Дървесни отпадъци

НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ СЛЕДНИТЕ ОТПАДЪЦИ – биологични, опасни, медицински, производствени и битови, гуми, отпадъци в течно състояние - бои, лакове, масла, горива, смазки.

Изключения се приемат единствено при организирано предаване с кауза
Например ако сте училище или организация, която екипно почиства даден терен с кауза „Да почистим …“, тогава ще бъдат приети всички събрани отпадъци, открити при почистването.

3. Предавате всичко, което отговаря на условията, в камиона на Nordex.

4. Получавате същото тегло в плочки или керемиди по Ваш избор.

5. В момента на предаването получавате съответния брой плочки или керемиди по избор.

Забележка: До 100кг на човек.

Съберете позволените вещи и отпадъци от списъка

Предайте ги в камиона на Nordex

Вземете плочки или керемиди по Ваш избор

Очаквайте ни във Вашия град

 

Град Дата
Кърджали 12-14 май
Димитровград 19-21 май
Свиленград 26-28 май
Горна Оряховица 2-4 юни
Севлиево 9-11 юни
Хасково 16-18 юни
Джебел 23-25 юни

Условия

 

Кампания “Керемиди за/от смет”

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ “Керемиди за/от смет”

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

1.1. Организатор на Промоционалната кампания "Керемиди за/от смет" (КАМПАНИЯТА) е "Надеж" ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 126144101, със седалище и адрес на управление в град Хасково, ул. "Веслец" №37, ет. 2 (ОРГАНИЗАТОР).
1.2. Настоящите Общи условия са изготвени и публикувани към датата на започване на КАМПАНИЯТА и са свободно достъпни в уеб сайта www.nordexbg.com през целия период на КАМПАНИЯТА, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
1.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя Общите условия по начин и време както намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публикуването в уеб сайта www.nordexbg.com
1.4. С всяко свое действие, което може да се счита за участие - участникът се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в КАМПАНИЯТА, включително техните изменения и допълнения, действащи към съответния момент.

СРОК НА КАМПАНИЯТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. КАМПАНИЯТА се провежда в периода от 12.05.2023 г. до 25.06.2023 г. вкл., или до изчерпване на количествата.
2.2. Кампанията се провежда по следния график:

Град Дата
Кърджали 12-14 май
Димитровград 19-21 май
Свиленград 26-28 май
Горна Оряховица 2-4 юни
Севлиево 9-11 юни
Хасково 16-18 юни
Джебел 23-25 юни

Работни часове
Петък – 12:00 – 19:00
Събота и Неделя – 10:00 – 19:00

3. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

3.1. В КАМПАНИЯТА имат право да участват всички граждани навършили 18г., както и учебни заведения, предприятия, държавни институции, неправителствени организации, юридически и физически лица.
3.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по своя преценка да изключи участник от КАМПАНИЯТА, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Всеки допустим участник, желаещ да участва в КАМПАНИЯТА, следва да предаде съответното количество на един или повече от следните видове отпадъци:
1. пластмасови отпадъци
2. хартия и картон
3. стъкло
4. текстил
5. електрически уреди
6. найлон
7. метали – /без автомобилни/
8. дървесни отпадъци

НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ СЛЕДНИТЕ ОТПАДЪЦИ – опасни-битови, производствени, строителни; биологични, медицински, автомобилни-гуми, пластмаси, купета; отпадъци в течно състояние - бои, лакове, масла, горива, смазки.
Изключения се приемат единствено при организирано предаване с кауза "Да почистим местност". При почистване

4.2. Всеки участник със собствен транспорт предоставя отпадъка си до камиона на Nordex. Той ще бъде позициониран на съответното място в различните градове. Там служители на фирмата преглеждат дали предаденият отпадък отговаря на условията и го претеглят. В случай, че килограмите не са цяло чисто се закръгля след 5 в полза на УЧАСТНИКА.
4.3. УЧАСТНИКЪТ получава същото тегло в плочки или керемиди по негов избор (от наличните в момента).
4.4. Всеки участник може да получи до 100кг в керемиди и плочки, в зависимост от това какво количество отпадък предоставя на ОРГАНИЗАТОРА, до изчерпване на количествата предоставени за целта на КАМПАНИЯТА.
4.5 УЧАСТНИКЪТ получава от ОРГАНИЗАТОРА плочки или керемиди непосредствено след като ОРГАНИЗАТОРЪТ приеме отпадъка.

5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата КАМПАНИЯ може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на ОРГАНИЗАТОРА да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания.

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. С участието си в КАМПАНИЯТА всеки участник при необходимост предоставя лични данни на ОРГАНИЗАТОРА.
6.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни в съответствие с българското законодателство и политиката си.
6.3. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на Участник може да доведе до невъзможност за участие в КАМПАНИЯТА.
6.4. Повече подробности може да намерите в Политиката за поверителност във връзка обработването на личните данни на ОРГАНИЗАТОРА.

7. СПОРОВЕ

7.1. С участието си в тази КАМПАНИЯ участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Общи условия.
7.2. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата КАМПАНИЯ се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд.

8. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ отговаря за правилното съхранение и транспортиране до депо на отпадъка след като го получи от УЧАСТНИКА.
8.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не предлага транспорт до и от камиона на Nordex.

Забележка: До 100кг на човек.

За въпроси: +359 885 84 55 66