Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Сепарираща инсталация – град Севлиево

„Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Сепарираща инсталация – град Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол“

 

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.)

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение  за обект: „„Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Сепарираща инсталация – град Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол“

Възложител:  „Еко-Титан Груп“ АД

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68

„Еко-Титан Груп“ АД на адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, ул. „П.Р.Славейков“ №2А

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение e налична в Сепарираща инсталация – град Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол на адрес: гр. Севлиево, ул. „Ловнидолско шосе“№185

Дата за публикуване на обявата: 26.10.2021 год.