Изграждане на площадка за съхранение на отпадъци в гр. Севлиево

Изграждане на площадка за съхранение на отпадъци в гр. Севлиево

 

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.)

 

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение  за обект: „Площадка за третиране и съхранение на отпадъци, разположена в местността „Драгелиците“, землище на гр.Севлиево, община Севлиево“

 

Възложител:  „НАДЕЖ“ ООД

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

РИОСВ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68

 

„НАДЕЖ“ ООД на адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. „Веслец“ №37, ет.2

 

Приложение:

 

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение e налична в НАДЕЖ ООД – град Хасково, ул. „Козлодуй“№14

 

Дата за публикуване на обявата: 30.11.2023год.